SIA “IC pakalpojumi” piedāvā –

 • Konsultācijas darba aizsardzības jautājumos;
 • Darba aizsardzības dokumentācijas un sistēmas auditu;
 • Darba aizsardzības sistēmas izveidi;
 • Darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi vai esošo dokumentu aktualizāciju;
 • Darba vides riska faktoru novērtēšanu un dokumentēšanu, tai skaitā, mikroklimata, trokšņa un apgaismojuma indikatīvo mērījumu veikšanu;
 • Laboratorisko mērījumu organizēšanu, piesaistot akreditētu laboratoriju;
 • Darba aizsardzības pasākuma plāna izstrādi, pamatojoties uz darba vides riska faktoru novērtēšanas rezultātiem;
 • Darba vides iekšējā uzraudzību, kontroli un sistēmas uzturēšanu;
 • Nodarbināto instruktāža darba aizsardzības jautājumos;
 • Obligātās veselības pārbaudes kartes un datu bāzes izstrādi;
 • Obligātās veselības pārbaudes organizēšanu;
 • Darba drošības zīmju lietošanas izvērtējumu;
 • Individuālo aizsardzības līdzekļu nepieciešamības izvērtējumu;
 • Nelaimes gadījumu izmeklēšanu un reģistrēšanu;
 • Interešu pārstāvēšanu Valsts darba inspekcijā;
 • Informēšanu par darba aizsardzības aktualitātēm un jaunumiem;

LR “Darba aizsardzības likums” nosaka prasību katrā uzņēmumā ieviest darba aizsardzības sistēmu, kura ietver:

 • Darba vides riska novērtēšanu
 • Darba vides iekšējo uzraudzību
 • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu
 • Konsultēšanos r nodarbinātajiem, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā.

Ar ko sākt, ja plānojat ieviest darba aizsardzības sistēmu uzņēmumā?
Iespējas ir vairākas, viss atkarīgs no uzņēmuma lieluma un darbības sfēras.

Šī shēma palīdzēs saprast un izvēlēties:

*MK noteikumi Nr. 99 “Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju” http://likumi.lv/doc.php?id=101364