Kvalitātes vadības sistēmas (atbilstoši ISO 9001 prasībām) ieviešana nenosaka atsevišķa preču vai pakalpojumu kvalitāti, bet gan nodrošina labu vadības sistēmu, kura rezultāts ir apmierināts klients. Ieviešot, uzturot un pilnveidojot kvalitātes vadības sistēmu, uzņēmums iegūst precīzu, efektīvu darbību.

Vides pārvaldes sistēma (atbilstoši ISO 14001) nosaka uzņēmuma darbības ietekmes kontroli uz vidi (piemēram, novērtējot uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi, samazinot nekontrolētu un kontrolētu atkritumu nonākšanu apkārtējā vidē, nosakot preventīvos un ārkārtas gadījuma pasākumus u.c.)

Arodslimību un darba drošības sistēmas (atbilstoši OHSAS 45001) ieviešana uzņēmumā paredzēta, lai panāktu augstu darba drošības un arodveselības līmeni.

Kvalitātes, vides un arodslimību un/vai darba drošības vadības sistēmas pakalpojumi:

  • izstrāde;
  • ieviešana;
  • uzturēšana;
  • konsultēšana;
  • iekšējo auditu veikšanu;
  • piedalīšanās sertifikācijas vai uzraudzības auditos.